Мања слова Већа слова РСС
>

ЈАВНИ ПОЗИВ БР. 01/21 ЗА УСТУПАЊЕ У ЗАКУП ДИЈЕЛА ПУТНОГ ЗЕМЉИШТА

Датум објаве: 17.05.2021 10:58 | Аутор: узс

Испис Штампај страницу


На основу чл. 39 став 1 и чл. 40 Закона о државној имовини (“Сл.лист ЦГ“бр.21/09 и 40/11) и члана 2 Одлуке о висини, начину плаћања накнаде за коришћење државних путева (»Сл.лист ЦГ«, бр. 27/21), Управа за саобраћај, оглашаваЈАВНИ ПОЗИВ БР. 01/21
ЗА УСТУПАЊЕ У ЗАКУП ДИЈЕЛА ПУТНОГ ЗЕМЉИШТА


Предмет закупа

Предмет позива је прикупљање понуда за давање у закуп дијела на катастарској парцели бр. 1911, уписаној у листу непокретности бр. 531 КО Свети Стефан, државна својина Црне Горе у површини од 480 м² које се налази путном земљишта поред државног – магистралног пута М -1 Будва – Петровац (путно земљиште), ради обављања пратеће дјелатности-пружања услуга паркирања на период до 31.12.2021.године.

Почетна цијена

Почетна цијена за закуп непокретности из тачке 1 утврђена је сходно члану 11 Одлуке о висини, начину плаћања накнаде за коришћење државних путева (»Сл.лист ЦГ«, бр. 27/21) и износи 5€/м², што за површину од 480м² укупно износи 2.400,00€.(двијехиљадечетиристотине еура).

Услови закупа

Право да учествују на јавном надметању имају сва правна и физичка лица.

Понуда треба да садржи:

- за физичка лица (име и презиме, адресу становања, матични број односно број личне карте).
- за правна лица (назив и сједиште, потврда о регистрацији привредног друштва издата од стране Централног регистра Привредног суда, односно надлежног органа државе сједишта правног лица).
- висину понуде за закуп дијела предметног путног земљишта.


Критеријум за избор најповољнијег понуђача

- највише понуђена цијена по м².

Вријеме и мјесто подношења понуда

Понуђачи достављају понуде сваког радног дана од дана објављивања од 8 до 14 часова закључно са 26.05.2021.године до 10 часова, непосредном предајом на архиви Управе за саобраћај, ИВ пролетерске бр. 19, Подгорица, канцеларија бр.ИИ-7.

Понуду (оригинал) доставити у запечаћеној коверти са назнаком „ не отварај прије званичне сједнице комисије за отварање“, на горе наведеној адреси - канцеларија бр.ИИ-7.

Понуде достављене послије наведеног рока, као и оне које нијесу запечећене или су непотпуне неће се разматрати.

Вријеме и мјесто јавног отварања понуда

Јавно отварање, ће бити одржано 26.05.2021. године у 10:15 х у канцеларији број ИИ-4 Управе за саобраћај, на горе наведеној адреси.

О резултату спроведеног поступка Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности ће обавијестити понуђаче у року од пет дана од дана доношења одлуке о давању у закуп. Управа за саобраћај задржава право да не изабере ниједну понуду уколико их оцијени неодговарајућим.

Након спроведеног поступка јавног надметања, Управа за саобраћај ће са одабраним понуђачем закључити Уговор о коришћењу путног земљишта и обављању пратећих дјелатности сходно члану 2 Одлуке о висини, начину плаћања накнаде за коришћење државних путева (»Сл.лист ЦГ«, бр. 27/21).

Цијена закупнине за наведену непокретност из тачке 1, плаћа се одмах по закључењу предметног уговора и представља средства која се уплаћују на рачун Државног трезора Црне Горе.

Земљиште се закупљује у виђеном стању.

Заинтересовани понуђачи се, преко свог овлашћеног представника, могу додатно информисати у просторијама Управе за саобраћај сваког радног дана од 10:00 до 12:00 х на горе наведеној адреси.

Тел: + 382 (0) 20 655 052; 655 364