Manja slova Veća slova RSS
>

JAVNI POZIV BR. 01/21 ZA USTUPANJE U ZAKUP DIJELA PUTNOG ZEMLJIŠTA

Datum objave: 17.05.2021 10:58 | Autor: uzs

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu čl. 39 stav 1 i čl. 40 Zakona o državnoj imovini (“Sl.list CG“br.21/09 i 40/11) i člana 2 Odluke o visini, načinu plaćanja naknade za korišćenje državnih puteva (»Sl.list CG«, br. 27/21), Uprava za saobraćaj, oglašavaJAVNI POZIV BR. 01/21
ZA USTUPANJE U ZAKUP DIJELA PUTNOG ZEMLJIŠTA


Predmet zakupa

Predmet poziva je prikupljanje ponuda za davanje u zakup dijela na katastarskoj parceli br. 1911, upisanoj u listu nepokretnosti br. 531 KO Sveti Stefan, državna svojina Crne Gore u površini od 480 m² koje se nalazi putnom zemljišta pored državnog – magistralnog puta M -1 Budva – Petrovac (putno zemljište), radi obavljanja prateće djelatnosti-pružanja usluga parkiranja na period do 31.12.2021.godine.

Početna cijena

Početna cijena za zakup nepokretnosti iz tačke 1 utvrđena je shodno članu 11 Odluke o visini, načinu plaćanja naknade za korišćenje državnih puteva (»Sl.list CG«, br. 27/21) i iznosi 5€/m², što za površinu od 480m² ukupno iznosi 2.400,00€.(dvijehiljadečetiristotine eura).

Uslovi zakupa

Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica.

Ponuda treba da sadrži:

- za fizička lica (ime i prezime, adresu stanovanja, matični broj odnosno broj lične karte).
- za pravna lica (naziv i sjedište, potvrda o registraciji privrednog društva izdata od strane Centralnog registra Privrednog suda, odnosno nadležnog organa države sjedišta pravnog lica).
- visinu ponude za zakup dijela predmetnog putnog zemljišta.


Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača

- najviše ponuđena cijena po m².

Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda

Ponuđači dostavljaju ponude svakog radnog dana od dana objavljivanja od 8 do 14 časova zaključno sa 26.05.2021.godine do 10 časova, neposrednom predajom na arhivi Uprave za saobraćaj, IV proleterske br. 19, Podgorica, kancelarija br.II-7.

Ponudu (original) dostaviti u zapečaćenoj koverti sa naznakom „ ne otvaraj prije zvanične sjednice komisije za otvaranje“, na gore navedenoj adresi - kancelarija br.II-7.

Ponude dostavljene poslije navedenog roka, kao i one koje nijesu zapečećene ili su nepotpune neće se razmatrati.

Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda

Javno otvaranje, će biti održano 26.05.2021. godine u 10:15 h u kancelariji broj II-4 Uprave za saobraćaj, na gore navedenoj adresi.

O rezultatu sprovedenog postupka Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnosti će obavijestiti ponuđače u roku od pet dana od dana donošenja odluke o davanju u zakup. Uprava za saobraćaj zadržava pravo da ne izabere nijednu ponudu ukoliko ih ocijeni neodgovarajućim.

Nakon sprovedenog postupka javnog nadmetanja, Uprava za saobraćaj će sa odabranim ponuđačem zaključiti Ugovor o korišćenju putnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti shodno članu 2 Odluke o visini, načinu plaćanja naknade za korišćenje državnih puteva (»Sl.list CG«, br. 27/21).

Cijena zakupnine za navedenu nepokretnost iz tačke 1, plaća se odmah po zaključenju predmetnog ugovora i predstavlja sredstva koja se uplaćuju na račun Državnog trezora Crne Gore.

Zemljište se zakupljuje u viđenom stanju.

Zainteresovani ponuđači se, preko svog ovlašćenog predstavnika, mogu dodatno informisati u prostorijama Uprave za saobraćaj svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 h na gore navedenoj adresi.

Tel: + 382 (0) 20 655 052; 655 364